Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

Kategorie

O projekcie

Tytuł projektu: Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Śląskie / Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – konkurs.

Opis projektu: Projekt zakłada utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów oraz pełną digitalizację wybranych obiektów muzealnych w celu udostępnienia ich on-line. Digitalizacja muzealiów będzie odbywać się zgodnie z definicją przyjętą przez Międzymuzealną Grupę do Spraw Digitalizacji „DigiMuz”. Postać cyfrowa zostanie nadana wizerunkom muzealiów oraz ich danym opisowym. Wszystkie pliki zapisywane będą w formatach bezstratnych oraz JPG. Będą to zarówno obiekty 2D jak i 3D. W celu prawidłowego zabezpieczenia materiału cyfrowego zakupiona zostanie macierz dyskowa, przeznaczona wyłącznie do archiwizowania dokumentacji wizualnej. Udostępnienie i popularyzacja zasobów kultury w Internecie stanowi podstawowy cel projektu digitalizacji. Informacje o obiektach będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem strony internetowej Muzeum. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności e-usług publicznych. [...]

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo